Borčany

oficiálne stránky obce

Všeobecne záväzné nariadenia

ČísloPredmet
02/2019VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
01/2019VZN pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií
01/2018Dodatok k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
05/2015VZN o poplatkoch vyberaných obcou Borčany
04/2015VZN o zásadách odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v obci Borčany
03/2015VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borčany
02/2015VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016
01/2015Dodatok k VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Borčany