Borčany

oficiálne stránky obce

Nákup potravín pre dôchodcov

15.4.2020

Na základe uznesenia vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27.3.2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že telefónne číslo 0901 703 886 je určené pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.

Wifi pre Teba

14.4.2020

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071V221
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Borčany
Miesto realizácie: Obec Borčany
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 1. Prístrešok pre kultúrno-spoločenské aktivity
 2. Dom smútku
 3. Kultúrny dom a obecný úrad
 4. Kultúrny dom a obecný úrad
 5. Stĺp
 6. Stĺp, ktorý bude vybudovaný
 7. Stĺp, ktorý bude vybudovaný
 8. Stĺp, ktorý bude vybudovaný
 9. Stĺp, ktorý bude vybudovaný
 10. Stĺp, ktorý bude vybudovaný

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je vo fáze pri podpise zmluvy s dodávateľom. VO bude následne podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Informačný plagát k projektu Wifi pre Teba

Podvody na senioroch

25.3.2020

Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.

Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech.

V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné ich informovať, aby kontaktovali políciu č. 158.

Príkaz starostu obce č. 1/2020

11.3.2020

k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov Obce Borčany pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, na základe odporúčacieho uznesenia Krízového štábu Obce Borčany zo dňa 10.3.2020

prikazujem

s okamžitou platnosťou

I.

Zamestnancom Obce Borčany, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu.

II.

Predmetom tohto príkazu je povinnosť zamestnancov Obce Borčany:

 1. zrušiť organizovanie verejných a hromadných podujatí a dôsledne zvážiť účasť na verejných a hromadných podujatiach,
 2. dôsledne zvážiť súkromné zahraničné návštevy a tiež návštevy domácich oblastí, v ktorých bol potvrdený prípad koronavírusu a nie sú nevyhnutné; v prípade absolvovania takýchto návštev zostať v minimálne 14-dňovej izolácii od pracoviska v rámci vlastnej práceneschopnosti alebo čerpania dovolenky,
 3. neposkytovať priestory obecného úradu a ostatné priestory na organizovanie verejných a hromadných podujatí s výnimkou poskytnutia priestorov, na ktoré bol udelený súhlas starostu obce,
 4. zakázať služobné cesty, s výnimkou služobných ciest, na ktoré bol udelený súhlas starostu obce,
 5. oboznámiť sa dôsledne s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 6. pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a oboznamovať sa s odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom,
 7. po návrate z dovolenky oznámiť starostovi obce cestovateľskú anamnézu počas dovolenky,
 8. v prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom liečení,
 9. v prípade zaznamenania akejkoľvek osoby, ktorá prejavuje v budove obecného úradu symptómy akútneho respiračného ochorenia, oznámiť takúto osobu starostovi obce a vykonať opatrenia na izoláciu takejto osoby od okolia, vrátane jej vykázania z predmetných priestorov; v prípade, ak ide o zamestnanca obce, je mu jeho vedúci zamestnanec povinný nariadiť opustenie pracoviska,
 10. vykonávať zvýšenú dezinfekciu kontaktných plôch v priestoroch organizácie; za týmto účelom vyjímam nákup dezinfekčných prostriedkov a tovarov priamo súvisiacich s opatreneniami v súvislosti s koronovaírusom spod pôsobnosti Smernice obce o postupe pri verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 1 ods. 14 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 11. obmedziť na nevyhnutnú mieru prístup tretích osôb vrátane návštev do priestorov obecného úradu,
 12. riešiť agendu mimoosobnou formou, t.j. telefonicky alebo elektronicky,
 13. vykonať na základe vlastného uváženia iné vhodné opatrenia na zamedzenie prípadného šírenia koronavírusu v priestoroch obecného úradu.

III.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia do jeho odvolania.

V Borčanoch dňa 10.3.2020

Ing. Jaroslav Kopčan
starosta obce

Príkaz starostu obce č. 2/2020

11.3.2020

k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

Obec Borčany zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov. Ide o tzv. organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP), ktoré v rámci svojich kompetencií postupujú v zmysle interných právnych predpisov a právneho poriadku Slovenskej republiky. V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Borčany pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, na základe odporúčacieho uznesenia Krízového štábu obce Borčany zo dňa 10.3.2020

prikazujem

s okamžitou platnosťou

I.

Štatutárom a štatutárnym orgánom OvZP, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu a aby v rámci svojej pôsobnosti okamžite zabezpečili vykonanie príkazu a oboznámenie všetkých príslušných zamestnancov organizačných útvarov OvZP s obsahom tohto príkazu.

II.

Predmetom tohto príkazu je povinnosť štatutárneho orgánu OvZP:

 1. zrušiť organizovanie verejných a hromadných podujatí a tiež dôrazne odporučiť zamestnancom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti zváženie účasti na verejných a hromadných podujatiach (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a pod.) a zváženie akýchkoľvek súkromných ciest,
 2. odporučiť zamestnancom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obmedzenie stretávania sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.),
 3. neposkytovať priestory organizácie na organizovanie verejných a hromadných podujatí, s výnimkou poskytnutia priestorov, na ktoré bol udelený súhlas starostu obce,
 4. oboznámiť vhodnou formou zamestnancov organizácie s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 5. pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a priebežne oboznamovať zamestnancov organizácie s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom,
 6. vykonávať zvýšenú dezinfekciu kontaktných plôch v priestoroch organizácie; za týmto účelom vyjímam nákup dezinfekčných prostriedkov a tovarov priamo súvisiacich s opatreniami v súvislosti s koronovírusom spod pôsobnosti Interných predpisov organizácií na účely stanovenia postupu pri verejnom obstarávaní, a to v rozsahu podľa § 1 ods. 14 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 7. zakázať služobné cesty, s výnimkou písomných súhlasov udelených starostom obce,
 8. zariadiť dostupnou formou 14-dňovú izoláciu od pracoviska zamestnancov v prípade ich návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných 14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu,
 9. zakázať návštevy na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie,
 10. zavrieť kultúrne zariadenia zriadené obcou v období od 11.3.2020 vrátane do 23.3.2020 vrátane,
 11. vykonať na základe vlastného uváženia iné vhodné opatrenia na zamedzenie prípadného šírenia koronavírusu v organizácii.

III.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia do jeho odvolania.

Ing. Jaroslav Kopčan
starosta obce

Úroveň triedenia odpadu

29.2.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci je 34,9 %

Analýza odpadu v roku 2019

Druh odpaduMnožstvo v tonáchPodiel %
zmesový komunálny odpad42,90
objemový odpad1,10
spolu44,0065,1
 
zmesi betónu, tehál, škridiel a iné6,75
drobný stavebný odpad19,66
spolu iné komunálne odpady26,41
 
papier a lepenka2,295
sklo3,906
viacvrstvové obaly (tetrapaky)0,118
kovy5,983
textil0,697
plasty3,840
elektronický odpad1,10
drevo5,65
vyseparované odpady spolu23,58934,9
 
CELKOM67,59
 
celkové množstvo odpadu v obci93,999

23 589 kg / 67 589 kg = 34,90 %

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie komunálneho odpadu (kat. č. 200 301, 200 307) na skládku odpadov v €/t je 13,00 EUR

Územný plán obce Rybany

22.7.2019

Zmeny a doplnky č. 1 - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, obec Rybany, v zastúpení starostom Romanom Malánikom, doručil Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie") "Územný plán obce Rybany - zmeny a doplnky č. 1", ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec informovali do troch pracovných dní od oznámenia doručenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Žiadame dotknuté obce, aby písomne informovali Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie o zverejnení informácie o oznámení o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce.

Vyššie uvedené oznámenie o strategickom dokumente je dostupné na stránke MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-rybany-zmeny-doplnky-c-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.

Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Bánovce nad Bebravou rozhodne, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Nakoľko Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písmena c) zákona na stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, kontaktná osoba: Ing. Žaťková.

Prílohy: oznámenie

Rozdeľovník:

 1. Obec Dolné Naštice, obecný úrad, 957 01 Dolné Naštice 36
 2. Obec Pravotice, obecný úrad, 956 35 Pravotice 44
 3. Obec Borčany, obecný úrad, 956 36 Borčany 77
 4. Obec Pečeňany, obecný úrad, 956 36 Pečeňany 105
 5. Obec Ostratice, obecný úrad, 356 34 Ostratice 200
 6. Obec Livina, obecný úrad, 956 35 Livina 42
 7. Obec Livinské Opatovce, obecný úrad, 956 32 Livinské Opatovce 99

RNDr. Ľubomír Zajac, v.r.
vedúci odboru

Návod na triedenie odpadu

16.7.2018

Vážení občania,

ako isto viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa nového zákona o odpadoch.

Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám.

Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov alebo odpad z elektrozariadení alebo pneumatík. Aj Vy môžete prispieť k ochrane životného prostredia triedením odpadu.

Dnes Vás oboznámime s tým, ako správne triediť:

Do zbernej nádoby žltej farby dávame plasty (alebo do plastových vriec)

Zbierajú sa:

 • PET fľaše z nápojov v stlačenom stave
 • sáčky
 • čisté fólie
 • igelitové sáčky a tašky
 • plastové obaly od potravím, kozmetiky, aviváže, pracích a čistiacich prostriedkov
 • plastové nádoby a pod.

Nepatria sem:

 • obaly znečistené nebezpečnými látkami (napr. so zvyškami z farieb, olejov, chemikálií)
 • obaly od mastných potravín
 • guma
 • plexisklo
 • podlahoviny
 • plastové obrusy s textíliou
 • fólie so zvyškami stavebných látok
 • polystyrén
 • hadice
 • plastový nábytok

Do zbernej nádoby zelenej farby dávame sklo

Zbierajú sa:

 • sklené poháre od zaváranín
 • nevratné sklené fľaše od nealko nápojov, piva a vína
 • okenné a tabuľové sklo
 • sklené nádoby od šampónov, kozmetiky a potravín bez plastových alebo kovových uzáverov
 • sklené poháre na pitie
 • sklené vázy

Vratné fľaše je potrebné vrátiť do predajne.

Nepatria sem:

 • zrkadlá
 • žiarovky
 • žiarivky
 • drôtené sklo
 • porcelán
 • keramika
 • autosklá
 • kovové a plastové uzávery od fliaš a iné nečistoty

Do zbernej nádoby modrej farby dávame papier

Zbierajú sa:

 • noviny
 • časopisy
 • reklamné letáky
 • prospekty
 • brožúry
 • katalógy
 • knihy
 • adresáre
 • zošity
 • telefónne zoznamy
 • kancelársky papier
 • papierové sáčky a tašky
 • krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky - rozrezané, poskladané, stlačené alebo zošliapnuté

Nepatria sem:

 • mokrý papier
 • mastný papier
 • pergamenový papier
 • asfaltový papier a lepenka
 • hygienicky závadný papier
 • použité plienky a hygienické potreby
 • papier znečistený zvyškami potravín a iné nečistoty

Do zbernej nádoby červenej farby dávame kovy.

Zbierajú sa:

 • vyčistené konzervy z kompótov a potravín
 • plechovky od piva a energetických nápojov
 • viečka a kovové uzávery
 • neznečistený alobal
 • hrnce
 • príbory
 • náradie
 • malé kovové výrobky a súčiastky zo železa, hliníka a pod.

Plechovky je potrebné stlačiť alebo zošliapnuť.

Nepatria sem:

 • kovové obaly znečistené potravinami
 • tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a pod.
 • veľké a ťažké kovové časti
 • kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov, olejov a pod.

Tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály = VKM) sa zbierajú v zberných nádobách oranžovej farby (prípadne spolu s plastami alebo spolu s papierom)

Zbierajú sa:

 • obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína, pochutín a pod.

Obaly odporúčame vypláchnuť, prerezať po dĺžke, rozložiť rohy a stlačiť.

Nepatria sem:

 • obaly znečistené zvyškami potravín
 • iné druhy obalov a výrobkov

Odpad z elektrospotrebičov odneste na zberné miesto určené obcou alebo späť do predajne.

Elektroodpad musí byť kompletný, nerozobratý a čistý. Nesmie sa dávať do nádob na zvyšný komunálny odpad.

Odpadové pneumatiky

Nepatria do prírody, ale môžete ich bezplatne odovzdať v pneuservise alebo odniesť späť k predajcovi. Pneumatiky musia byť čisté, nerozrezané a bez diskov.

Vážení občania,

ako sa dnes správame k prírode, tak sa nám to zajtra vráti.

Nezabudnite, že separovanie je užitočné, správne a jednoduché.

Separáciu v našej obci financuje organizácia zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o.

Virtuálny cintorín

29.7.2015

V rámci projektu digitalizácie cintorínov sa môžete prostredníctvom internetu pozrieť už aj na borčiansky cintorín.