Borčany

oficiálne stránky obce

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

18.4.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou v súlade s § 21, písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 12:00 hodiny 18. apríla 2019 do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14, ods. (2), písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určí vyhliadkové teréne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov
  2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Bánovciach nad Bebravou

pplk. Ing. Jaroslav Šlosár
v.r.

Úroveň triedenia odpadu

13.2.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 dosiahla 22 %

Občanom ďakujeme za spoluprácu v roku 2018.

Do roku 2019 apelujeme na našich občanov, aby mieru separácie odpadov naďalej zvyšovali, čo v konečnom dôsledku môže priniesť zníženie poplatku za odpady v ďalšom roku.

Vážení občania,
novela zákona o odpadoch stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2019 ciele pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou triedeného zberu komunálnych odpadov v súvislosti s cieľom do roku 2020 dosiahnuť 50 % úroveň recyklácie komunálnych odpadov.

Zákon o odpadoch tiež mení systém platby za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu takzvanej deponácie, ktorá bude závislá na tom koľko percent z komunálneho odpadu budeme schopní v našej obci vytriediť. Čím bude percento vytriedenia nižšie, tým vyššia bude cena za skládkovanie komunálneho odpadu.

 1. Ak sa v obci vytriedi pod 10 % zložiek - papier, sklo, plasty, kov, bioodpad z komunálneho odpadu budeme všetci platiť za skládkovanie komunálneho odpadu 17 € za tonu
 2. Ak sa v obci vytriedi nad 60 % zložiek budeme všetci platiť za skládkovanie komunálneho odpadu 7 € za tonu

Viete že:

 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
 • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95 % energie oproti výrobe z primárnej suroviny
 • recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetrí 2 kg uhlia, 4 kg železnej rudy, 4 minúty a 20 sekúnd práce

Hlavným faktorom úspešnosti separovaného zberu je však váš záujem a aktívny prístup.

Prečo separovať?

Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu, zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu, šetria sa surovinové zdroje…

Čo separujeme?

Sklo, plastové obaly, kov, papier, oleje z kuchyne, elektronický odpad, nebezpečný odpad, bioodpad – tráva, popol, rastlinné zvyšky zo záhrad…

Ako pomôžete Vy?

 • Zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu
 • nevyhadzujte iný komunálny odpad do vriec určených na separovaný zber
 • do vriec na separovaný zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín
 • usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)

Analýza odpadu v roku 2018

Druh odpaduMnožstvo v tonáchPodiel %
komunálny odpad44,21
objemový odpad3,44
spolu47,6578
 
papier1,80
sklo4,87
viacvrstvové obaly (tetrapak)0,09
kovy0,58
textil0,19
plasty2,34
elektronický odpad0,79
vyseparované odpady spolu10,6622

Celkové množstvo vyseparovaného odpadu 22 % v obci je nízke.

Do roku 2020 by sme mali triediť 50 % odpadu

Druh odpaduMnožstvo v tonáchPodiel %
drobný stavebný odpad10,84
celkové množstvo odpadu v obci58,49

Zámery obce

8.8.2018

Portál obsahuje novú sekciu Zámery obce, kde budú zverejňované príslušné dokumenty.

Návod na triedenie odpadu

16.7.2018

Vážení občania,

ako isto viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa nového zákona o odpadoch.

Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám.

Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov alebo odpad z elektrozariadení alebo pneumatík. Aj Vy môžete prispieť k ochrane životného prostredia triedením odpadu.

Dnes Vás oboznámime s tým, ako správne triediť:

Do zbernej nádoby žltej farby dávame plasty (alebo do plastových vriec)

Zbierajú sa:

 • PET fľaše z nápojov v stlačenom stave
 • sáčky
 • čisté fólie
 • igelitové sáčky a tašky
 • plastové obaly od potravím, kozmetiky, aviváže, pracích a čistiacich prostriedkov
 • plastové nádoby a pod.

Nepatria sem:

 • obaly znečistené nebezpečnými látkami (napr. so zvyškami z farieb, olejov, chemikálií)
 • obaly od mastných potravín
 • guma
 • plexisklo
 • podlahoviny
 • plastové obrusy s textíliou
 • fólie so zvyškami stavebných látok
 • polystyrén
 • hadice
 • plastový nábytok

Do zbernej nádoby zelenej farby dávame sklo

Zbierajú sa:

 • sklené poháre od zaváranín
 • nevratné sklené fľaše od nealko nápojov, piva a vína
 • okenné a tabuľové sklo
 • sklené nádoby od šampónov, kozmetiky a potravín bez plastových alebo kovových uzáverov
 • sklené poháre na pitie
 • sklené vázy

Vratné fľaše je potrebné vrátiť do predajne.

Nepatria sem:

 • zrkadlá
 • žiarovky
 • žiarivky
 • drôtené sklo
 • porcelán
 • keramika
 • autosklá
 • kovové a plastové uzávery od fliaš a iné nečistoty

Do zbernej nádoby modrej farby dávame papier

Zbierajú sa:

 • noviny
 • časopisy
 • reklamné letáky
 • prospekty
 • brožúry
 • katalógy
 • knihy
 • adresáre
 • zošity
 • telefónne zoznamy
 • kancelársky papier
 • papierové sáčky a tašky
 • krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky - rozrezané, poskladané, stlačené alebo zošliapnuté

Nepatria sem:

 • mokrý papier
 • mastný papier
 • pergamenový papier
 • asfaltový papier a lepenka
 • hygienicky závadný papier
 • použité plienky a hygienické potreby
 • papier znečistený zvyškami potravín a iné nečistoty

Do zbernej nádoby červenej farby dávame kovy.

Zbierajú sa:

 • vyčistené konzervy z kompótov a potravín
 • plechovky od piva a energetických nápojov
 • viečka a kovové uzávery
 • neznečistený alobal
 • hrnce
 • príbory
 • náradie
 • malé kovové výrobky a súčiastky zo železa, hliníka a pod.

Plechovky je potrebné stlačiť alebo zošliapnuť.

Nepatria sem:

 • kovové obaly znečistené potravinami
 • tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a pod.
 • veľké a ťažké kovové časti
 • kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov, olejov a pod.

Tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály = VKM) sa zbierajú v zberných nádobách oranžovej farby (prípadne spolu s plastami alebo spolu s papierom)

Zbierajú sa:

 • obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína, pochutín a pod.

Obaly odporúčame vypláchnuť, prerezať po dĺžke, rozložiť rohy a stlačiť.

Nepatria sem:

 • obaly znečistené zvyškami potravín
 • iné druhy obalov a výrobkov

Odpad z elektrospotrebičov odneste na zberné miesto určené obcou alebo späť do predajne.

Elektroodpad musí byť kompletný, nerozobratý a čistý. Nesmie sa dávať do nádob na zvyšný komunálny odpad.

Odpadové pneumatiky

Nepatria do prírody, ale môžete ich bezplatne odovzdať v pneuservise alebo odniesť späť k predajcovi. Pneumatiky musia byť čisté, nerozrezané a bez diskov.

Vážení občania,

ako sa dnes správame k prírode, tak sa nám to zajtra vráti.

Nezabudnite, že separovanie je užitočné, správne a jednoduché.

Separáciu v našej obci financuje organizácia zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o.

Triedenie odpadu

18.6.2018

Pri triedení odpadov z obalov spolupracuje obec s OZV NOWAS s.r.o. Postupy pri triedení a recyklácii odpadu sú dostupné na stránkach spoločnosti.

Virtuálny cintorín

29.7.2015

V rámci projektu digitalizácie cintorínov sa môžete prostredníctvom internetu pozrieť už aj na borčiansky cintorín.