Borčany

oficiálne stránky obce

Územný plán obce Rybany

22.7.2019

Zmeny a doplnky č. 1 - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, obec Rybany, v zastúpení starostom Romanom Malánikom, doručil Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie") "Územný plán obce Rybany - zmeny a doplnky č. 1", ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec informovali do troch pracovných dní od oznámenia doručenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Žiadame dotknuté obce, aby písomne informovali Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie o zverejnení informácie o oznámení o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce.

Vyššie uvedené oznámenie o strategickom dokumente je dostupné na stránke MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-rybany-zmeny-doplnky-c-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.

Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Bánovce nad Bebravou rozhodne, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Nakoľko Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písmena c) zákona na stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, kontaktná osoba: Ing. Žaťková.

Prílohy: oznámenie

Rozdeľovník:

 1. Obec Dolné Naštice, obecný úrad, 957 01 Dolné Naštice 36
 2. Obec Pravotice, obecný úrad, 956 35 Pravotice 44
 3. Obec Borčany, obecný úrad, 956 36 Borčany 77
 4. Obec Pečeňany, obecný úrad, 956 36 Pečeňany 105
 5. Obec Ostratice, obecný úrad, 356 34 Ostratice 200
 6. Obec Livina, obecný úrad, 956 35 Livina 42
 7. Obec Livinské Opatovce, obecný úrad, 956 32 Livinské Opatovce 99

RNDr. Ľubomír Zajac, v.r.
vedúci odboru

Úroveň triedenia odpadu

13.2.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 dosiahla 22 %

Občanom ďakujeme za spoluprácu v roku 2018.

Do roku 2019 apelujeme na našich občanov, aby mieru separácie odpadov naďalej zvyšovali, čo v konečnom dôsledku môže priniesť zníženie poplatku za odpady v ďalšom roku.

Vážení občania,
novela zákona o odpadoch stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2019 ciele pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou triedeného zberu komunálnych odpadov v súvislosti s cieľom do roku 2020 dosiahnuť 50 % úroveň recyklácie komunálnych odpadov.

Zákon o odpadoch tiež mení systém platby za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu takzvanej deponácie, ktorá bude závislá na tom koľko percent z komunálneho odpadu budeme schopní v našej obci vytriediť. Čím bude percento vytriedenia nižšie, tým vyššia bude cena za skládkovanie komunálneho odpadu.

 1. Ak sa v obci vytriedi pod 10 % zložiek - papier, sklo, plasty, kov, bioodpad z komunálneho odpadu budeme všetci platiť za skládkovanie komunálneho odpadu 17 € za tonu
 2. Ak sa v obci vytriedi nad 60 % zložiek budeme všetci platiť za skládkovanie komunálneho odpadu 7 € za tonu

Viete že:

 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
 • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95 % energie oproti výrobe z primárnej suroviny
 • recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetrí 2 kg uhlia, 4 kg železnej rudy, 4 minúty a 20 sekúnd práce

Hlavným faktorom úspešnosti separovaného zberu je však váš záujem a aktívny prístup.

Prečo separovať?

Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu, zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu, šetria sa surovinové zdroje…

Čo separujeme?

Sklo, plastové obaly, kov, papier, oleje z kuchyne, elektronický odpad, nebezpečný odpad, bioodpad – tráva, popol, rastlinné zvyšky zo záhrad…

Ako pomôžete Vy?

 • Zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu
 • nevyhadzujte iný komunálny odpad do vriec určených na separovaný zber
 • do vriec na separovaný zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín
 • usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)

Analýza odpadu v roku 2018

Druh odpaduMnožstvo v tonáchPodiel %
komunálny odpad44,21
objemový odpad3,44
spolu47,6578
 
papier1,80
sklo4,87
viacvrstvové obaly (tetrapak)0,09
kovy0,58
textil0,19
plasty2,34
elektronický odpad0,79
vyseparované odpady spolu10,6622

Celkové množstvo vyseparovaného odpadu 22 % v obci je nízke.

Do roku 2020 by sme mali triediť 50 % odpadu

Druh odpaduMnožstvo v tonáchPodiel %
drobný stavebný odpad10,84
celkové množstvo odpadu v obci58,49

Návod na triedenie odpadu

16.7.2018

Vážení občania,

ako isto viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa nového zákona o odpadoch.

Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám.

Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov alebo odpad z elektrozariadení alebo pneumatík. Aj Vy môžete prispieť k ochrane životného prostredia triedením odpadu.

Dnes Vás oboznámime s tým, ako správne triediť:

Do zbernej nádoby žltej farby dávame plasty (alebo do plastových vriec)

Zbierajú sa:

 • PET fľaše z nápojov v stlačenom stave
 • sáčky
 • čisté fólie
 • igelitové sáčky a tašky
 • plastové obaly od potravím, kozmetiky, aviváže, pracích a čistiacich prostriedkov
 • plastové nádoby a pod.

Nepatria sem:

 • obaly znečistené nebezpečnými látkami (napr. so zvyškami z farieb, olejov, chemikálií)
 • obaly od mastných potravín
 • guma
 • plexisklo
 • podlahoviny
 • plastové obrusy s textíliou
 • fólie so zvyškami stavebných látok
 • polystyrén
 • hadice
 • plastový nábytok

Do zbernej nádoby zelenej farby dávame sklo

Zbierajú sa:

 • sklené poháre od zaváranín
 • nevratné sklené fľaše od nealko nápojov, piva a vína
 • okenné a tabuľové sklo
 • sklené nádoby od šampónov, kozmetiky a potravín bez plastových alebo kovových uzáverov
 • sklené poháre na pitie
 • sklené vázy

Vratné fľaše je potrebné vrátiť do predajne.

Nepatria sem:

 • zrkadlá
 • žiarovky
 • žiarivky
 • drôtené sklo
 • porcelán
 • keramika
 • autosklá
 • kovové a plastové uzávery od fliaš a iné nečistoty

Do zbernej nádoby modrej farby dávame papier

Zbierajú sa:

 • noviny
 • časopisy
 • reklamné letáky
 • prospekty
 • brožúry
 • katalógy
 • knihy
 • adresáre
 • zošity
 • telefónne zoznamy
 • kancelársky papier
 • papierové sáčky a tašky
 • krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky - rozrezané, poskladané, stlačené alebo zošliapnuté

Nepatria sem:

 • mokrý papier
 • mastný papier
 • pergamenový papier
 • asfaltový papier a lepenka
 • hygienicky závadný papier
 • použité plienky a hygienické potreby
 • papier znečistený zvyškami potravín a iné nečistoty

Do zbernej nádoby červenej farby dávame kovy.

Zbierajú sa:

 • vyčistené konzervy z kompótov a potravín
 • plechovky od piva a energetických nápojov
 • viečka a kovové uzávery
 • neznečistený alobal
 • hrnce
 • príbory
 • náradie
 • malé kovové výrobky a súčiastky zo železa, hliníka a pod.

Plechovky je potrebné stlačiť alebo zošliapnuť.

Nepatria sem:

 • kovové obaly znečistené potravinami
 • tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a pod.
 • veľké a ťažké kovové časti
 • kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov, olejov a pod.

Tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály = VKM) sa zbierajú v zberných nádobách oranžovej farby (prípadne spolu s plastami alebo spolu s papierom)

Zbierajú sa:

 • obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína, pochutín a pod.

Obaly odporúčame vypláchnuť, prerezať po dĺžke, rozložiť rohy a stlačiť.

Nepatria sem:

 • obaly znečistené zvyškami potravín
 • iné druhy obalov a výrobkov

Odpad z elektrospotrebičov odneste na zberné miesto určené obcou alebo späť do predajne.

Elektroodpad musí byť kompletný, nerozobratý a čistý. Nesmie sa dávať do nádob na zvyšný komunálny odpad.

Odpadové pneumatiky

Nepatria do prírody, ale môžete ich bezplatne odovzdať v pneuservise alebo odniesť späť k predajcovi. Pneumatiky musia byť čisté, nerozrezané a bez diskov.

Vážení občania,

ako sa dnes správame k prírode, tak sa nám to zajtra vráti.

Nezabudnite, že separovanie je užitočné, správne a jednoduché.

Separáciu v našej obci financuje organizácia zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o.

Triedenie odpadu

18.6.2018

Pri triedení odpadov z obalov spolupracuje obec s OZV NOWAS s.r.o. Postupy pri triedení a recyklácii odpadu sú dostupné na stránkach spoločnosti.

Virtuálny cintorín

29.7.2015

V rámci projektu digitalizácie cintorínov sa môžete prostredníctvom internetu pozrieť už aj na borčiansky cintorín.