Borčany

oficiálne stránky obce

Profil verejného obstarávateľa

Obec Borčany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Borčany na internetovej stránke svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

ÚdajHodnota
Názov organizácieObec Borčany
SídloObecný úrad Borčany č.77, 956 36 Rybany
IČO318 230 50
DIČ202 107 4561
Bankové spojenieVÚB banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN)SK29 0200 0000 0000 2542 4192
Štatutárny zástupcaIng. Jaroslav Kopčan, starosta obce
Tel.038 / 769 23 82
E-Mail
Webové sídlowww.borcany.sk