Borčany

oficiálne stránky obce

Výsledky komunálnych volieb

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018
konaných dňa 10.11.2018

Miestna volebná komisia v Borčanoch oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Borčany, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.

 • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 207
 • Počet zúčastnených voličov: 113
 • Počet platných hlasov pre voľbu starostu obce: 102
 • Počet platných hlasov pre voľbu poslancov obce: 109

Za starostu obce bol zvolený Ing. Jaroslav Kopčan – SMER - sociálna demokracia.

Do Obecného zastupiteľstva kandidovalo 7 kandidátov a volilo sa 5 poslancov. Za poslancov do Obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:

MenoPočet hlasovPolitická príslušnosť
JUDr. Zuzana Tomášovápočet hlasov 94nezávislý kandidát
Ľuboš Záhumenskýpočet hlasov 85SMER - sociálna demokracia
Ján Luchavapočet hlasov 73SMER - sociálna demokracia
Ivan Malíkpočet hlasov 59SMER - sociálna demokracia
Marián Balažovičpočet hlasov 52SMER - sociálna demokracia

Náhradníkmi sa stali nasledovní kandidáti:

MenoPočet hlasovPolitická príslušnosť
Boris Maslákpočet hlasov 46nezávislý kandidát
Jozef Mikušpočet hlasov 36KDH

V Borčanoch dňa 12.11.2018

Predseda volebnej komisie: Mária Luchavová

Kandidáti na starostu

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Borčany

Obec BORČANY uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Jaroslav Kopčan, Ing., 52 rokov, starosta obce, SMER - sociálna demokracia

V Borčanoch, 17.9.2018

Jaroslav Kopčan, v. r.

Kandidáti na poslancov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do obecného zastupiteľstva
v Borčanoch

Obec BORČANY uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Marian Balažovič, 49 rokov, podnikateľ, SMER - sociálna demokracia
 2. Ján Luchava, 45 rokov, živnostník, SMER - sociálna demokracia
 3. Ivan Malík, 50 rokov, obsluha CNC strojov, SMER - sociálna demokracia
 4. Boris Maslák, 27 rokov, nástrojár, nezávislý kandidát
 5. Jozef Mikuš, 62 rokov, dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Zuzana Tomášová, JUDr., 29 rokov, nezamestnaná, nezávislá kandidátka
 7. Ľuboš Záhumenský, 38 rokov, vodič-manipulačný pracovník, SMER - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

V Borčanoch, 17.9.2018

Jaroslav Kopčan, v. r.

Kandidátne listiny

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľbu starostu obce môžu podávať politické strany a nezávislí kandidáti najneskôr do 11. septembra 2018 (t. j. utorok) do 24:00 hodiny

 • na obecnom úrade v čase stránkových hodín tel. 038/7692382, 0901/703 886
 • zapisovateľke MVK po telefonickom dohovore

Zapisovateľka MVK
Bc. Lucia Kopčanová, Borčany 104
tel. č: 0915/524 786

V Borčanoch dňa 28.08.2018

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169 ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy, konaných dňa 10. novembra 2018

Bc. Luciu Kopčanovú

Kontakt: 0915/524 786, e-mail:
Adresa: Borčany 104

 

V Borčanoch dňa 10.8.2018

Ing. Jaroslav Kopčan, starosta obce, v. r.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Obecné zastupiteľstvo v Obci Borčany podľa § 166 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznenesím č. 32/2018 zo dňa 29.6.2018 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Obci Borčany bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Borčanoch dňa 13.7.2018

Ing. Jaroslav Kopčan, v. r.

Oznámenie o počte obyvateľov

Obec Borčany podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 10.7.2018 je v obci Borčany 253 obyvateľov.

V Borčanoch dňa 13.7.2018

Ing. Jaroslav Kopčan, starosta obce, v. r.

Vyhlásenie volieb

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a

určujem

 1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
 2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
 3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
 4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
 5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Andrej Danko v. r.

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.